Novela Vyhlášky MVSR č. 94/2004 Z. z. s účinnosťou od 1.1.2019​ (informácia)

Od 1.1.2019 nadobudla platnosť novela Vyhlášky MVSR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovili technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri používaní stavieb.

Požiadavky na káble vedené cez požiarne úseky s priestormi uvedenými v STN 92 0203 sa nezmenili. Preto pre splnenie minimálnych požiadaviek vo vzťahu k protipožiarnej bezpečnosti stavby aj naďalej ostáva v platnosti:

VŠETKY káble (vrátane metalických a optických káblov pre štruktúrované kabeláže) v káblových rozvodoch, ktoré prechádzajú priestormi uvedenými v tabuľke, musia mať triedu reakcie na oheň B2ca – s1, d1, a1.
Netýka sa to len káblov pre trvalú dodávku elektrickej energie !!!Tabuľka: požiadavky na káble vedené cez požiarne úseky s priestorom

KRUGEL EXIM je členom ASOCIÁCIE PASÍVNEJ POŽIARNEJ OCHRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY