GDPR

 1. Úvod
1.1 Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady“) v spoločnosti KRUGEL EXIM spol. s r.o., so sídlom Palkovičova 15, 821 08 Bratislava, IČO: 31 323 731, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 2738/B (ďalej len „KRUGEL EXIM“, „spoločnosť“, „my“, „nás“, „naše“) stanovujú pravidlá pre zhromažďovanie a spracúvanie údajov o vás, pri návšteve našej prevádzky a využívania našich služieb, a webovej lokality www.krugel.sk (ďalej len „Webová lokalita“). Spoločnosť poskytuje služby v oblasti distribúcie pokrokových kabelážnych systémov a pasívnych komponentov pre počítačové siete. Prevádzka spoločnosti je na adrese  Rybničná 38/H, 831 06 Bratislava (ďalej ako „Prevádzka spoločnosti“). Využívaním služieb spoločnosti KRUGEL EXIM a používaní Webovej lokality súhlasíte so spracovaním svojich údajov v súlade s týmito Zásadami.
Pokiaľ máte otázky o osobných údajoch, môžete nás kontaktovať na t.č. +421 (2) 44 88 44 23  v pracovných dňoch čase od 8.00 do 16.30 alebo emailom na adrese info@krugel.sk, alebo osobne na Prevádzke spoločnosti.
 
 1. Zhromažďované údaje a ako ich používame
 • Som zákazníkom spoločnosti:
Účelom evidencie zákazníka (ako dotknutej osoby) v tomto informačnom systéme je poskytnutie služieb spoločnosťou zákazníkovi na základe predzmluvného vzťahu a plnenia zmluvy. Právnym základom tejto evidencie môže byť  Obchodný zákonník, samotná zmluva a či oprávnený záujem spoločnosti.
Kategórie osobných údajov vo vzťahu k poskytovaniu služieb, vo vzťahu k predzmluvnému vzťahu a následnému plneniu zmluvy sú: titul, osobné identifikačné údaje (meno, priezvisko, adresa), priradené poradové číslo dotknutej osobe nami, telefónne číslo, e-mail, pracovná pozícia, názov spoločnosti, adresa spoločnosti, pracovná pozícia v spoločnosti, dátum nástupu a odchodu do spoločnosti.
Kategórie osobných údajov vo vzťahu k uplatňovaniu a preukazovaniu právnych nárokov sú: vyššie spomenuté, a údaje o poskytnutej službe/predaja produktov (vrátane podpisu, dátumu, ceny, fotodokumentácie a podporných údajov k poskytovaniu služieb).
Poskytnuté údaje sú spracovávané elektronicky prostredníctvom softvéru, ktorý bol dodaný externým poskytovateľom, do ktorého majú zamestnanci rôzne práva vstupu, vo vzťahu k svojmu pracovnému zaradeniu. V tlačenej podobe existujú bežné záznamy, uzatvorená zmluva so zákazníkom, či objednávka, a pod., kde fyzická zložka zákazníka (zmluva, objednávka) je dostupná iba oprávneným zamestnancom. Záznamy sú chránené v uzamykateľnej skrinke, a zároveň uzamknutej miestnosti. Doba uchovávania záznamov súvisiacich s poskytovaním služieb v prípade predzmluvných vzťahov a povinností vyplývajúcich zo zmluvy je 10 rokov, ak je uzatvorená zmluva so zákazníkom, alebo 1 rok po poslednom kontakte.
V prípade oprávneného záujmu, uplatňovania a preukazovania právnych nárokov je obdobie po poskytnutí služby/predaja tovaru, alebo po skončení zmluvy, kde sa osobné údaje uchovávajú po dobu 10 rokov po vysporiadaní platieb.
Osobné údaje poskytnuté Vami, ako dotknutou osobou, sú spracovávané nie len u nás, ale aj našimi externými poskytovateľmi, zmluvnými partnermi, s ktorými máme riadne uzatvorené zmluvné vzťahy o tom ako sú spracovávané Vaše údaje. Jedná sa najmä o poskytovateľa softvéru, spracovania účtovníctva, správy IT, a pod. Celkový zoznam týchto externých sprostredkovateľov je vedený na rovnakej stránke ako tieto Zásady, na adrese www.krugel.sk.
Právom dotknutej osoby vo vzťahu k tomuto systému je právo na prístup (na kópiu), právo na opravu a doplnenie, právo na obmedzenie spracúvania, a v prípade oprávneného záujmu aj právo namietať. Ďalej právo na prenosnosť údajov (právo získať údaje v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť ich k inému prevádzkovateľovi) je právom dotknutej osoby, pokiaľ ide o osobné údaje spracúvané v automatizovanom systéme na základe zmluvy alebo súhlasu. V prípade odvolania súhlasu sa postupuje podľa kapitoly 8.2 týchto Zásad, a v prípade uplatnenia námietky podľa kapitoly 8.1 týchto Zásad. Všeobecný postup na uplatnenie ďalších práv je opísaný v kapitole 9. týchto Zásad.
  Aby ste boli evidovaný v informačnom systéme registrovaný zákazník a mohol zároveň využívať služby e-shop, to znamená že ste vyplnili registračný formulár http://www.krugel.sk/registracia, prípadne ste si u nás niečo kúpili a zároveň sa registrovali. Teda účelom je evidencia vašich údajov, za účelom predaja tovaru, využívania služieb, a jeho následného zúčtovania podľalegislatívy. Samotný nákup tovaru prebieha v súlade so všeobecnými obchodnými podmienkami uvedených na webovej stránke spoločnosti, na http://www.krugel.sk/obchodne-podmienky. Podmienka nákupu je registrácia.
Právnym základom pre evidenciu v tomto systéme je zmluva o kúpe (záväzná objednávka) alebo kroky potrebné podľa Vašej žiadosti na prípravu zmluvy (vytvorenie objednávky) a následne zákon o účtovníctve a zákona o dani z pridanej hodnoty, alebo na základe oprávneného záujmu spoločnosti.
Kategórie osobných údajov sú: prihlasovacie údaje (e-mail, heslo užívateľa), kontaktné a fakturačné údaje (meno, priezvisko, firma, IČO, DIČ, IČ DPH, adresa, štát, telefón, fax, webová stránka).
Kategórie osobných údajov vo vzťahu k plneniu zmluvy (záväznej objednávky) sú: meno a priezvisko, adresa (prípadne adresa doručenia), e-mail, tel. číslo, údaje o nákupe, a identifikačné údaje k uzatvoreniu zmluvy/objednávky s fyzickou osobou.
Kategórie osobných údajov vo vzťahu k plneniu právnych povinností sú: meno a priezvisko, adresa (prípadne adresa doručenia), e-mail, tel. číslo, údaje o nákupe, a identifikačné údaje k uzatvoreniu zmluvy/objednávky s fyzickou osobou.
Kategórie osobných údajov na základe oprávneného záujmu sú: vyššie spomenuté, a údaje o poskytnutom službách a tovaru, predošlých objednávkach zákazníka a pod.
Osobné údaje poskytnuté zákazníkom, ako dotknutou osobou, sú spracovávané nie len u nás, ale aj našimi externými poskytovateľmi, zmluvnými partnermi, s ktorými máme riadne uzatvorené zmluvné vzťahy o tom ako sú spracovávané Vaše údaje. Jedná sa najmä o poskytovateľa webovej domény, dodávateľa webovej stránky, spracovanie účtovníctva a pod. Celkový zoznam týchto externých sprostredkovateľov je vedený na rovnakej stránke ako tieto Zásady, teda na www.krugel.sk. Doba uchovania Vašich údajov je 10 rokov.
Právom dotknutej osoby je vo vzťahu k tomuto systému je právo na prístup (na kópiu), právo na opravu a doplnenie a právo na obmedzenie spracúvania, v prípade oprávneného záujmu aj právo namietať, právo na prenosnosť údajov (právo získať údaje v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť ich k inému prevádzkovateľovi) pokiaľ ide o osobné údaje spracúvané v automatizovanom systéme na základe zmluvy, alebo právo odvolať v prípade súhlasu.
 
 • Prihlásil som sa na odber marketingových noviniek/newsletter/:
Aby dotknutá osoba (zákazník, či akákoľvek osoba) bola odoberateľom marketingových aktivítspoločnosti, musí dať najskôr svoj súhlas na to aby bola zaradená v danej evidencii, v inom prípade nie je v tejto evidencii. Účelom vykonávania marketingových aktív spoločnosti je reklama adresovaná odoberateľom, ktorí dali súhlas, prostredníctvom zasielania newslettrov.
Právnym základom pre zasielanie týchto newslettrov je súhlas dotknutej osoby.
Kategórie osobných údajov ktoré poskytuje dotknutá osoba sú: meno, priezvisko, titul, emailová adresa, telefónne číslo, adresa, názov spoločnosti, pracovná pozícia.
Osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou sú spracovávané len oprávnenými osobami, ktoré sú poučené pre prácu s týmito údajmi. Súhlas je neprenosný v rámci poskytovania služieb. Marketingové aktivity sú spoločnosťou vykonávané priebežne počas roka. V prípade že by ste si neželali aby Vám boli tieto reklamné aktivity zo strany spoločnosti zasielané, máte právo súhlas kedykoľvek odvolať. My Vám následne do 30 dní odpovieme na Váš podnet a už Vám nebudeme nič zasielať. Súhlas odvoláte alebo námietku uplatníte aj prostredníctvom odkazu, ktorý bude zasielaný spolu s newslettrom a budete z danej evidencie odstránený/á. Inak súhlas platí až do odvolania.
Právom dotknutej osoby vo vzťahu k tomuto systému je právo na prístup (na kópiu), právo na výmaz/odstránenie, právo na odvolanie súhlasu, právo na opravu a doplnenie a právo na obmedzenie spracúvania.
 
 • Som zmluvný partner – fyzická osoba:
Účelom evidencie spracovávania osobných údajov zmluvných partnerov, ako fyzických osôb je uzatvorenie zmluvného vzťahu a plnenie zmluvy.
Právnym základom je Obchodný zákonník a samotná zmluva so zmluvným partnerom.
Kategórie osobných údajov sú údaje fyzickej osoby potrebné na uzatvorenie zmluvného vzťahu so zmluvným partnerom.
Zmluvy sú uchovávané v uzamknutých skriniach a uzamykateľných kanceláriách u zodpovednej osoby za ich uschovanie. Doba uchovávania je 10 rokov po platnosti zmluvy. Zmluvy sú poskytované aj sprostredkovateľom, pre zabezpečenie služieb v zmysle platnej legislatívy SR, napr. vedenie účtovníctva, ktoré má spoločnosť zabezpečené externe.
Právom dotknutej osoby je byť informovaný, kde má ďalej právo na prístup (na kópiu), právo na opravu a doplnenie.
 
 • Som návštevník priestorov a zaujíma ma kamerový systém:
Účelom kamerovým systém je monitorovanie príchodov a odchodov a pohybu, zamestnancov a najmä cudzích osôb (zákazníkov, návštev) na ochranu majetku spoločnosti, a pre prípadné konanie o priestupkoch a trestných činoch v priestoroch prevádzkovateľa.
Právnym základom je oprávnený záujem na ochranu bezpečnosti a majetku spoločnosti.
Kategórie osobných údajov, ktoré sú spracúvané v tomto systéme je podobizeň osoby, záznam konania osoby v určitom mieste v určitom čase v priestoroch spoločnosti.
Kamery sú umiestnené v spoločnosti najmä na chodbách a spoločných priestoroch, kde priestory sú označené ako monitorované, vrátane informovania dotknutých osoby prostredníctvom upozornenia. Doba spracovania záznamov z kamerového systému je 15 dní ak nie je záznam použitý v konaní o priestupku alebo trestnom čine alebo na iné konanie. Právom dotknutej osoby vo vzťahu k tomuto systému je právo na prístup (na kópiu), právo na výmaz, právo na opravu a doplnenie, právo na obmedzenie spracúvania a právo namietať.
 
 • Som zamestnanec (Ak ste naším zamestnancom, informáciu o spracúvaní ste dostali pri podpise pracovnej zmluvy, jej aktuálnu verziu nájdete na vnútornej sieti alebo na oddelení ľudských zdrojov),
 
 • Iné – pokiaľ nepatríte do žiadnej kategórie, alebo by si nie ste istí, do ktorej patríte a zároveň máte za to, že spracúvame Vaše osobné údaje, prosím, kontaktujte nás emailom na info@krugel.sk.  
 
 1. Ako zdieľame a odhaľujeme údaje o Vás
3.1 Informácie o Vás môžeme zdieľať s našimi obchodnými partnermi (sprostredkovateľmi) kvôli účelom uvedeným v týchto Zásadách a nemožnosti si ich zabezpečiť vo vlastnej réžii (ako napr. účtovníctvo, používaný firemný softvér, bezpečnosť IT, správa úložiska (servera) a pod.). Najčastejšie dôvody zdieľania údajov so sprostredkovateľmi:
 • potrebné zahrnúť poskytovateľa služby tretej strany na zjednodušenie alebo rozšírenie našich služieb,
 • nemožnosti si ich zabezpečiť činnosť vo vlastnej réžii,
 • to vyžaduje súdny príkaz alebo právna alebo regulačná požiadavka predpisu, plnenie zmluvy,
 • dôjde k predaju alebo prevodu spoločnosti,
 • treba vynútiť dodržiavanie našich podmienok použitia,
 • treba zaistiť bezpečnosť našich klientov a zamestnancov, a tretích strán,
 • treba chrániť naše práva a majetok, a práva a majetok našich klientov, zamestnancov, a tretích strán.
Aktuálny zoznam sprostredkovateľov a iných tretích strán je na uvedený na našej webovej stránke www.krugel.sk.
 
 1. Ako sa môžete voliteľne prihlásiť k alebo odhlásiť z odberu marketingových aktivít
4.1 Spoločnosť KRUGEL EXIM môže použiť Vaše údaje, na účely priameho marketingu, ak nám dáte na to Váš súhlas alebo sme to vyhodnotili ako svoj oprávnený záujem (najmä ak ste sa stali našim zákazníkom). Medzi firemné marketingové aktivity patria najmä zasielanie newslettrov, zasielanie prezentácie našich služieb, akcií ponúkaných produktov spoločnosti. Zákon pred odoslaním priameho marketingu, či použitím vybraných údajov vyžaduje získať Váš predchádzajúci súhlas.
V každej odoslanej komunikácii Vám ponúkneme možnosť odhlásiť sa z odoberania priameho marketingu, alebo aj odhlásením sa prostredníctvom Webovej lokality, alebo zaslaním mailu na adresu info@krugel.sk, alebo oznámením zaslaný poštou na našu adresu. Pokiaľ to nie je dohodnuté inak, váš súhlas na zasielanie newslettrov platí neobmedzenú dobu až do odvolania.
 
 1. Súbory cookies a iné technológie
5.1 Používame súbory „cookie“ a  zhromažďujeme týmto spôsobom údaje.
 
 1. Odkazy na iné webové lokality a sociálne média
6.1 Keď poskytneme odkazy na iné webové lokality, robíme to iba na informačné účely. Neovládame iné webové lokality a netýkajú sa ich tieto Zásady. Ak pomocou poskytnutých odkazov prejdete na iné webové lokality, prevádzkovatelia týchto webových lokalít môžu od vás zhromažďovať informácie, ktoré použijú v súlade s ich zásadami ochrany osobných údajov. Tieto zásady sa môžu od tých našich líšiť.
 
 1. Uchovávanie údajov
7.1 Informácie a údaje o Vás nebudeme uchovávať dlhšie, ako je potrebné pre poskytnutie služby alebo pre zákonné požiadavky. Vezmite však, prosím, na vedomie, že niektoré informácie môžeme uchovávať aj po tom, čo zrušíte svoj účet, odoberiete súhlas, alebo uplatníte námietku u nás, napríklad ak je to potrebné na splnenie našich zákonných povinností, ako je napríklad uchovávanie informácií pre daňové a účtovné účely, či preukazovanie právnych nárokov.
7.2 Uchovávanie údajov je individuálne vo vzťahu k informačnému systému.
 
 1. Právo namietať a právo na odvolanie súhlasu
8.1 Pokiaľ ide o údaje, ktoré spracúvame na základe oprávneného záujmu, máte právo voči spracúvaniu kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu týchto osobných údajov. Práva si môžete uplatniť osobne u nás, alebo emailom na adrese  info@krugel.sk alebo oznámením zaslaným poštou na našu adresu.
8.1.1 Na účel obhájenia oprávneného záujmu máme vyhotovený test oprávneného záujmu tzv. test proporcionality oprávneného záujmu, ktorý môžeme na požiadanie sprístupniť na základe žiadosti zaslanej na adresu info@krugel.sk alebo listom zaslaným poštou na našu adresu.
8.2 Ak údaje spracúvame na základe súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať na linku, ktorý je pripojený v emailovej komunikácii, ak ide o súhlas na marketing, alebo emailom na adrese info@krugel.sk alebo oznámením zaslaným poštou na našu adresu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred jeho odvolaním.
 
 1. Vaše ďalšie práva
9.1 Právo na prístup:
Máte právo vedieť, aké údaje, na aké účely o Vás spracúvame a komu ich poskytujeme, ako aj ďalšie informácie (právo na prístup). Ak chcete tieto informácie alebo chcete získať kópiu Vašich osobných údajov, ktoré o vás máme, kontaktujte nás, prosím, na nižšie uvedenej adrese. Pred reakciou na vašu žiadosť vás môžeme požiadať o overenie vašej totožnosti a poskytnutie ďalších informácií o vašej žiadosti. Budeme sa snažiť reagovať v primeranej časovej lehote a v každom prípade v rámci lehôt stanovených zákonom.
Ak ste sa rozhodli byť zaregistrovaný a mať účet (na našej webovej stránke www.krugel.sk), potom môžete pristupovať aj sami k svojím osobným údajom, ktoré o vás máme prostredníctvom vášho účtu, aby ste získali ich kópiu a aby ste mohli opraviť, zmeniť alebo odstrániť informácie, ktoré sú nepresné. Svoj účet môžete tiež kedykoľvek zrušiť.
9.2 Právo na opravu, aktualizáciu:
Pri poskytovaní údajov je vašou zodpovednosťou zaistiť, že poskytnete pravdivé, presné a úplné informácie a že ich budete udržiavať aktuálne. Svoje osobné údaje môžete tiež aktualizovať, a to tak, že nás kontaktujete pomocou kontaktných údajov uvedených nižšie. Máte právo žiadať, aby sme Vaše údaje opravili, ak sú nesprávne alebo doplnili, ak nie sú úplné. Nezabudnite pre taký prípad vo svojej prvotnej korešpondencii uviesť svoje meno, používateľské meno (ak ide o účet) a poštové smerovacie číslo, alebo meno, priezvisko a dátum narodenia, ak ide o údaje, ktoré spracúvame pre účely poskytovania služieb; to nám pomôže ochrániť podrobnosti a preferencie, týkajúce sa vašich údajov pred neoprávneným prístupom.
9.3 Právo na obmedzenie spracúvania:
Máte právo na obmedzenie spracúvania v prípadoch určených predpismi, napríklad do ich opravy alebo počas konania o námietke, alebo v prípadoch, kedy naša spoločnosť už nepotrebuje osobné údaje, ale potrebujete ich vy na uplatňovanie práv.
9.4 Právo na výmaz a právo na zabudnutie:
Máte právo na výmaz údajov v prípadoch, ktoré určujú predpisy, najmä v prípadoch, keď uplynie doba alebo skončí účel, na ktorý sme ich spracúvali alebo je ich spracúvanie protizákonné, alebo ste úspešne namietali voči spracúvaniu, pokiaľ nie je toto právo obmedzené právnymi predpismi.
9.5 Právo na prenosnosť:
Ak údaje spracúvame na základe súhlasu alebo zmluvy automatizovanými prostriedkami, máte právo na prenositeľnosť údajov (právo získať údaje v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť ich k inému prevádzkovateľovi). Ak je to technicky možné, môžete žiadať, aby sme údaje priamo preniesli novému prevádzkovateľovi.
9.6 Právo podať sťažnosť:
Ak nebudete spokojní s tým, ako sme reagovali na uplatnenie Vašich práv alebo ak si myslíte, že Vaše údaje spracúvame v rozpore s predpismi, máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo na príslušnom úrade podľa Vášho obvyklého bydliska či miesta práce.
9.7 Uplatnenie práv:
Vaše práva si môžete uplatniť osobne u nás na Prevádzke, alebo kedykoľvek e-mailom na adrese info@krugel.sk, alebo oznámením zaslaným poštou na našu adresu.
 
 1. Informačná bezpečnosť
10.1 Aplikujeme príslušné bezpečnostné opatrenia na ochranu Vašich osobných informácií, ktoré sú pod našou kontrolou, pred neoprávneným prístupom, zberom, využívaním, prezradením, kopírovaním, úpravou alebo likvidáciou. Všetky informácie, ktoré nám poskytnete, sú uložené na zabezpečených serveroch.
10.2 Keď máte heslo, ktoré vám umožňuje prístup na našu Webovú lokalitu (prostredníctvom Vášho účtu), nesiete zodpovednosť za udržanie bezpečnosti a dôvernosti tohto hesla.
 
 1. Internetové prenosy
11.1 Vzhľadom na to, že internet je globálne prostredie, používanie internetu na zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov nevyhnutne obsahuje prenos údajov v medzinárodnom meradle. Aj keď vo všeobecnosti uchovávame všetky osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme prostredníctvom lokálnych evidencií, firemného softvéru, úložiska údajov (server), Webovej lokality vo vašom regióne, je možné že vaše osobné údaje budú prenesené subjektom mimo váš región (mimo SR), avšak stále v rámci EÚ, kde platí Nariadenie EÚ 2016/679 (napríklad pre zahraničných klientov v Európskom hospodárskom priestore a pod.). Ak sa uskutoční taký prenos, zaisťujeme, že sa uskutoční v súlade so zmluvnými alebo inými opatreniami na ochranu týchto získaných osobných údajov.
 
 1. Používanie tejto Webovej lokality neplnoletými osobami
12.1 Ak máte menej ako 16 rokov, pred tým, ako nám poskytnete informácie prostredníctvom našej Webovej lokality, získajte povolenie svojho rodiča/opatrovníka. Používatelia bez tohto súhlasu nemajú oprávnenie, aby nám poskytli informácie, a v prípade, že tak urobia, hneď ako to zistíme, prestaneme spracovávať ich informácie.
 
 1. Aktuálnosť a zmeny Zásad
13.1 Tieto Zásady boli vydané a aktualizované ku dňu 25.05.2018. Vždy, keď sa tieto Zásady zmenia, na našej webovej stránke je zverejnená nové aktualizované Zásady, kde tá predošlá je stiahnutá z webu. Na webovej stránke www.krugel.sk sa nachádza vždy aktuálna verzia.
 
 1. Otázky týkajúce sa Zásad
14.1. Ak máte otázku, pripomienku alebo sťažnosť k týmto Zásadám alebo nášmu nakladaniu s Vašimi osobnými údajmi, môžete nás kontaktovať e-mailom na adrese info@krugel.sk, alebo oznámením zaslaný poštou na našu adresu.
 

Využitie Google Analytics

Táto stránka používa službu Google Analytics, poskytovanou spoločnosťou Google, Inc. (ďalej iba „Google“).

Služba Google Analytics používa súbory cookies (odkaz na prihlásenie o používaní cookies). Informácie o používaní stránky spolu s obsahom súboru cookie budú spoločnosti Google prenesené a uložené na serveroch v Spojených štátoch. Google bude používať tieto informácie pre účely vyhodnocovania používania stránky a vytvárať správy o jej aktivite, určené pre jej prevádzkovateľov, a pre poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa činnosti na stránke a používaní internetu všeobecne. Google môže tiež poskytnúť tieto informácie tretím osobám, pokiaľ o to bude požiadaný zákonom alebo budú tieto informácie spracovávane treťou osobou pre Google.

Kvôli ochrane Vášho súkromia sme upravili službu Google Analytics tak, aby nezaznamenávala Vašu IP adresu.

Služba Google Analytics je rozšírená o reklamné funkcie poskytované spoločnosťou Google, a to:

 • prehľad zobrazenie v reklamnej sieti Google,
 • remarketing (zobrazovanie reklám v obsahovej sieti na základe vzhliadnutých produktov),
 • rozšírené demografické prehľady (reportovanie anonymných demografických dát).

Viac informácií o spracovaní a využití dát nájdete v zmluvných podmienkach spoločnosti Google.

Ako zakázať sledovanie Google Analytics

 Pokiaľ chcete zablokovať odosielanie anonymných štatistík pomocou nástrojov Google Analytics, môžete k tomu využiť plugin poskytovaný spoločnosťou Google. Tento plugin je potrebné stiahnuť a nainštalovať do Vášho prehliadača.