Zmenené požiadavky na štruktúrované kabeláže - nová medzinárodná norma ISO/IEC 11801

©Informácie obsiahnuté v tomto článku sú výlučným duševným vlastníctvom spoločnosti KRUGEL EXIM. Článok nesmie byť kopírovaný v časti ani vcelku, bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti KRUGEL EXIM.

ISO/IEC 11801 je najdôležitejšou medzinárodnou normou, ktorá stanovuje základné požiadavky na prenosové parametre štruktúrovaných kabeláží, ich komponentov a na topológiu fyzickej vrstvy sietí. Dodržanie tejto normy je podmienkou a zároveň garanciou funkčnosti všetkých prenosových protokolov určených pre informačné technológie. V novembri 2017 bola publikovaná nová edícia normy ISO/IEC 11801: 2017, ktorá nahrádza a rozširuje predošlé vydanie ISO/IEC 11801 Ed.:2.2: 2011.

Formálne zmeny a nová štruktúra normy

Nová norma ISO/IEC 11801: 2017 je tvorená sériou šiestich častí (noriem):

◙ ISO/IEC 11801-1: 2017 Informačné technológie – Štruktúrovaná kabeláž, Časť 1: Všeobecné požiadavky
◙ ISO/IEC 11801-2: 2017 Informačné technológie – Štruktúrovaná kabeláž, Časť 2: Kancelárske priestory
◙ ISO/IEC 11801-3: 2017 Informačné technológie – Štruktúrovaná kabeláž, Časť 3: Priemysel
◙ ISO/IEC 11801-4: 2017 Informačné technológie – Štruktúrovaná kabeláž, Časť 4: Rezidenčné budovy
◙ ISO/IEC 11801-5: 2017 Informačné technológie – Štruktúrovaná kabeláž, Časť 5: Dátové centrá
◙ ISO/IEC 11801-6: 2017 Informačné technológie – Štruktúrovaná kabeláž, Časť 6: Distribuované služby (viď popis nižšie)

Obsah pôvodnej normy ISO/IEC 11801 Ed.:2.2: 2011 je v novej edícii rozdelený do dvoch častí (noriem). Základné požiadavky na prenosový kanál, permanentnú linku a jednotlivé komponenty štruktúrovaných kabeláží sú predmetom Časti 1. Výkonnostné kategórie kabeláže a topológie siete v kancelárskych priestoroch sú definované v Časti 2.

Časti 3, 4 a 5 rozširujú predošlú edíciu ISO/IEC 11801 o obsah, ktorý bol doteraz predmetom samostatných noriem (ISO/IEC 24702, ISO/IEC 15018: 2004, ISO/IEC 24764: 2010). Zaoberajú sa požiadavkami na štruktúrované kabeláže inštalované v priemysle, rezidenčných budovách a dátových centrách. Konkretizujú výkonnostné kategórie kabeláže, štruktúru a hierarchiu sietí, ktoré je povolené použiť v prostrediach explicitne uvedených v názvoch jednotlivých častí (noriem). 
V prípade Časti 6 ide o úplne novú normu, ktorá určuje požiadavky na štruktúrované kabeláže využívané v novej perspektívnej oblasti distribuovaných služieb:
 
-telekomunikácie, napr. bezdrôtové prístupové body, distribuované anténne systémy
-manažment energie, napr. osvetlenie, rozvody elektrickej energie
-manažment prostredia, napr. teplota, vlhkosť
-personálny manažment, napr. prístupové a kamerové systémy, pasívne infračervené detektory (PIR), monitorovanie času a dochádzky, audiovizuálne projektory
-personálne informácie a signalizácia, napr. monitorovanie pacientov, systém pacient-sestra, systémy pre bezpečnosť detí
-inteligentné systémy budov
-komunikácia medzi zariadeniami ("IoT")

Zmeny vo výkonnostných kategóriách a prenosových protokoloch

Tabuľka 1 poskytuje prehľad o štandardizovaných výkonnostných kategóriách metalickej kabeláže, podporovaných prenosových protokoloch a prostrediach, pre ktoré sú určené. 
Výkonnostnú kategóriu Cat.3 v tabuľke neuvádzame. Túto je možné použiť výlučne na prívod hlasových služieb do rozvádzača a nepatrí do univerzálne použiteľnej časti štruktúrovaných kabeláží.

Tabuľka:

1. Nové výkonnostné kategórie Cat.8.1 a Cat.8.2 

Významnou zmenou v oblasti metalických kabeláží je zavedenie dvoch nových výkonnostných kategórií Cat.8.1 a Cat.8.2. V oboch prípadoch je požadovaná šírka prenosového pásma 2 GHz a obe kategórie podporujú prenosové protokoly Ethernet 25GBASE-T a Ethernet 40GBASE-T. Napriek tomu sú kritériá na prenosové parametre, imunitu voči elektromagnetickému rušeniu (EMI) a odolnosť voči cudzím presluchom (Allien Crosstalk) pri výkonnostnej kategórii Cat.8.2 prísnejšie ako pri kategórii Cat.8.1.

Detailná analýza požiadaviek normy ukazuje, že kategória Cat.8.1 vychádza z vylepšených modulov a konektorov Cat.6A s rozhraním RJ45 a technicky zdokonalených káblov Cat.6A. Túto skutočnosť potvrdzuje aj normou garantovaná spätná kompatibilita kategórie Cat.8.1 s výkonnostnou kategóriou Cat.6A.

Kategória Cat.8.2 umožňuje použitie dvoch rôznych rozhraní. Prvé z nich je rozhranie modul/konektor typické pre komponenty známe pod obchodnými názvami GG45 alebo ARJ45. Druhé povolené rozhranie zodpovedá komponentom s komerčným názvom TERA konektor. Ani jedno z týchto rozhraní nie je kompatibilné s rozhraním RJ45. Výkonnostná kategória Cat.8.2 je spätne kompatibilná s kategóriou Cat.7A, z čoho je opäť možné usudzovať, že výkonnostná kategória Cat.8.2 je technický upgrade komponentov a káblov kategórie Cat.7A.

Funkčnosť protokolov Ethernet 25GBASE-T a Ethernet 40GBASE-T je pre výkonnostné kategórie Cat.8.1 a Cat.8.2 garantovaná len do vzdialenosti 30m (26m permanentná linka a dva dvojmetrové patch káble). Vzhľadom na toto obmedzenie sú výkonnostné kategórie Cat.8.1 a Cat.8.2 normou explicitne určené výlučne pre dátové centrá (viď žlto označené kolonky v Tabuľke 1).


2. Nové výkonnostné kategórie OM5 a OS1a

V oblasti optických kabeláží so single mode vláknami pribudla nová výkonnostná kategória OS1a. V porovnaní s kategóriou OS1 umožňuje využitie aj vlnových dĺžok v oblasti waterpeaku 1383nm. Dnes už všetci výrobcovia dodávajú produkty v kategórii OS2 s ešte lepšími prenosovými vlastnosťami. Preto nemá zmysel sa s kategóriou OS1a ďalej hlbšie zaoberať.

OM5 je nová kategória postavená na vylepšených multimódových optických vláknach, ktoré umožňujú vlnový multiplex. V budúcnosti bude vďaka tomu postačovať použitie dvoch vlákien pre dosiahnutie prenosovej rýchlosti 40 Gbit/s a 100 Gbit/s. V prípade, že sa kategória OM5 použije na prenos známych štandardizovaných protokolov, vlastnosti a podmienky použitia kategórie OM5 sú identické s kategóriou OM4.


3. Prenosové protokoly Ethernet 2,5GBASE-T a Ethernet 5GBASE-T

Prenosové protokoly Ethernet 2,5GBASE-T a Ethernet 5GBASE-T štandardizované od septembra 2016 boli pôvodne vyvíjané v snahe umožniť na existujúcich kabelážach Cat.5 a Cat.6 zvýšenie prenosových rýchlostí na 2,5Gbit/s resp. 5Gbit/s. Z Tabuľky 1 (viď modro označený text) je zrejmé, že oba tieto prenosové potokoly sú však v novej ISO/IEC 11801: 2017 podporované len pri výkonnostných kategóriách Cat.6A a vyššie. . Funkčnosť týchto protokolov nemohla byť garantovaná pre kategórie Cat.5 a Cat.6 z dôvodu častej prítomnosti problémov s cudzími presluchmi (Alien Crosstalk) v reálných inštaláciách.

Prenosové protokoly ATM, Token Ring a FDDI

Z novej publikácie ISO/IEC 11801: 2017 boli odstránené morálne zastarané a dlhú dobu nepoužívané prenosové protokoly ATM, Token Ring a FDDI a nie sú ďalej medzinárodne podporovanými aplikáciami pre informačné technológie.

Výkonnostné kategórie vs. priestory a služby

1. Výkonnostné kategórie v kancelárskych priestoroch

Pre splnenie požiadaviek novej normy pre kabeláže inštalované v kancelárskych priestoroch je nutné použiť minimálne kategóriu Cat.6 a pri prenosových rýchlostiach nad 1Gbit/s komponenty s kategóriou minimálne Cat.6A (viď ružovo označené kolonky v Tabuľke 1). 


2. Výkonnostné kategórie pre distribuované služby

Vďaka narastajúcemu počtu zariadení a komponentov s vlastnou IP adresou a snahám o štandardizáciu komunikačných protokolov v distribuovaných službách budov (viď popis v časti Formálne zmeny a nová štruktúra normy), sa štruktúrovaná kabeláž stáva nutnou súčasťou týchto systémov. V prípade využitia štruktúrovanej kabeláže v distribuovaných službách smú byť inštalované komponenty aj káble minimálne kategórie Cat.6A (viď zeleno označené kolonky v Tabuľke 1)

Komponenty vs. priestory a služby

Dôležité sú zmeny v type normou povolených optických konektorov v jednotlivých priestoroch:

a) v kancelárskych priestoroch sa vo všetkých nových inštaláciách smú používať len konektory LC (v existujúcich sieťach je ešte dovolené použitie konektorov SC)
b) v priemysle a v rezidenčných budovách je dovolené používať výhradne LC konektory
c) v dátových centrách je možné použiť konektory LC, SC, MPO

Záver

Nová norma ISO/IEC 11801: 2017 predstavuje 394 strán textu, tabuliek a obrázkov, čo je nárast v porovnaní s predošlým vydaním ISO/IEC 11801 Ed.:2.2: 2011 o takmer 60%. Je zrejmé, že tento článok zachycuje len najdôležitejšie informácie a najzávažnejšie zmeny potrebné pre budovanie štruktúrovaných kabeláží v súlade s medzinárodnými štandardmi. K téme sa budeme určite vracať v nasledujúcich článkoch, a to najmä vlastnými komentármi a detailnejším vysvetlením účinkov novej normy na prax.
 
Autor: kolektív technicko-vývojových pracovníkov spoločnosti KRUGEL EXIM