Jedine káble B2ca v železničných tuneloch v Európe

Revízia nariadenia Európskej komisie 1303/2014
 

V júni 2019 bolo publikované nové vykonávacie nariadenie Komisie o technickej špecifikácii interoperability (TSI) týkajúce sa bezpečnosti v železničných tuneloch železničného systému (SRT). V súlade s aktualizovaným nariadením TSI SRT 1303/2014 sa od 16. júna 2019 môžu v železničných tuneloch inštalovať len káble, ktoré spĺňajú požiadavky triedy reakcie na oheň B2ca s doplnkovou klasifikáciou s1aa1 (CPR).
 
Na revízii platného nariadenia TSI SRT sa podieľali  priemyselné organizácie v súčinnosti s Európskou agentúrou pre železnice (ERA). Výbor pre interoperabilitu a bezpečnosť železníc (RISC) schválil dodatočne navrhované požiadavky doplnkových klasifikácií s1a – nízka tvorba dymu s priehľadnosťou ≥ 80% a pomalým šírením dymu, a a1 – veľmi nízka tvorba jedovatých a korozívnych plynov.
 
Výnimky sú povolené len po dôkladnom posúdení rizík. Je možné napríklad uvažovať s použitím káblov s funkčnosťou počas požiaru, aj keď nemajú zatiaľ stanovenú triedu reakcie na oheň v zmysle Nariadenia o stavebných výrobkoch (CPR).
 
Ďalšie informácie nájdete tu: VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/776 zo 16. mája 2019

Portfólio Keline® optických  a metalických káblov, ktoré spĺňajú vyššie uvedené požiadavky pre inštaláciu v železničných tuneloch.